lördag 5 november 2011

Till intet förpliktigande


Kommentar till Fredrik Lund-Sammelis (S) och Peter Hultqvists artikel i NSD 4 november 2011.


Det är fina ord svepande formuleringar i artikeln om Socialdemokraternas beskrivning ”Framtidens Försvar”.
Positionsframflyttning betyder att man accepterat regeringens ekonomiska nivå vilket är utmärkt.
Att Folkpartiet sedan länge förespråkat ett NATO-medlemskap är ingen nyhet och det finns ingen anledning att beskriva detta som att regeringen talar med dubbla tungor (ljuger).
Socialdemokratin har en historia i detta hänseende där man under många år spelade under täcket med NATO utan svenska folkets vetskap. Minnet är kort!
Kritiken mot personalförsörjningssystemet riktas mot spridningen av en felaktig bild men också mot frånvaron av ett regelverk och uppgörelse med arbetsmarknadens parter. Kritiken är i vissa avseenden berättigad men vill socialdemokratin återinföra värnpliktsutbildningen?
Frågan om svensk försvarsindustri är svår och har kostat skattebetalarna mycket pengar. Under de Socialdemokratiska regeringsåren gjordes gigantiska försvarsbeställningar hos svensk försvarsindustri av prylar med tveksamt värde för Försvarsmakten. Syftet verkade vara mera sysselsättningspolitik än en satsning på försvarsförmåga.
Det är alldeles riktigt att framtida hot är svåra att förutsäga. Därför måste ansenliga resurser läggas på att ständigt värdera förändringar i framtida hot.

Den absolut lägsta nivån en Försvarsmakt kan ha i en omvärldssituation där något militärt hot inte föreligger, är en organisationsvolym där kompetensen på alla nivåer kan bibehållas och även utvecklas. Denna kompetens-organisation utgör också med sin höga beredskap och inneboende höga kompetens en tröskel mot hot som är svåra eller rent av omöjliga att förutse.

Att vi med ett "frivilligt" yrkesförsvar också har större möjligheter att delta i internationella insatser för att bidra till fred och säkerhet i vår omvärld och på det viset demonstrera vår vilja att kunna göra verklighet av solidaritetsförklaringen är en viktig bonus. Det långsiktiga målet att kunna försvara nationen mot väpnat angrepp måste alltid vara huvuduppgiften!

Allmän värnplikt har många fördelar och förtjänster. Den försvarsförmåga som kan utvecklas är dock tveksam och diskutabel. Allmän värnplikt som en demokratisk rättighet och skyldighet, stärker vår demokrati men med allmän värnplikt kan aldrig kompetensen, väpnad strid vidmakthållas och utvecklas. Och var ligger realismen i socialdemokraternas förslag?

torsdag 27 oktober 2011

Och vart tog pengarna vägen?


När Gudrun Schyman brände upp 100 000 SEK ökade den svenska kronans sammanlagda värde med just 100 000! Pengar motsvarar ett värde även om de består av papper som förpliktigar de utgivande riksbanken att betala ut motsvarande värde i guld. Nåja det var länge sedan den texten försvann på sedlarna.
Men pengar är egentligen lika oförstörbart som energi som bara kan omvandlas. Även om pengar används för konsumtion har även den ett värde. Men visst, genom att konsumera rent skräp som måste kastas bort, förstörs pengar.

Min fråga är bara hur har man i ett land som Grekland lyckats hamna i denna enorma skuldsituation? Borde det inte finnas en massa pengar (Euros) undanstoppade eller investerade någonstans!?

tisdag 25 oktober 2011

Och hur skall det gå med Europas och hela världens ekonomi?

Egentligen gillar jag enkla lösningar och varför inte enkla förklaringar även om de kan vara kraftfullt maskerade.

Häromdagen läste jag Jonas Sjöstedts förklaring på och även lösningen på den finanskris som började redan 2008 och som vi fortfarande upplever konvulsionerna av.

På några rader förklarar Jonas Sjöstedt hur och varför vi hamnat i den ekonomiska kris som vi nu upplever.
Det är främst tre orsaker som enligt Sjöstedt ligger bakom. Dessa är den okontrollerade finansiella spekulationen, den gemensamma valutan, euron samt vissa länders höga skuldsättning.


Men utan investeringar och utan riskkapital stannar hela världsekonomin. Det är helt enligt en socialistisk (varför inte kommunistisk) ideologi att staten skall äga produktionsmedlen och därför inte svårt att förstå Jonas Sjöstedts iver att kontrollera finansmarknaden. Men i dag har vi facit på hur alla dessa kommunistiska experiment blivit totala ekonomiska misslyckanden. Att Kina lyckats så bra beror på att man accepterat marknadsekonomiska principer och lyckats utnyttja den stora öppna frihandelsmarknaden som hela västvärlden utgör.
Att påstå att den gemensamma valutan som innebär att de nationella möjligheterna att devalvera, eller revalvera sin valuta inte längre är möjlig, är en av orsakerna, tyder på stor okunnighet. En nedskrivning av en nationell valuta innebär att utlandsskulder blir högre, importen blir dyrare medan landets export och turistindustri gynnas.

För ett land som Grekland där man utan vidare låtit den offentliga sektorn svälla över alla gränser, där höga löner, goda pensionsvillkor och låga eller inga krav på prestationer varit liktydigt med en statlig anställning hade en egen valuta inte gjort vare sig till eller från.
Den gemensamma valutan har möjligen underlättat utlandslån och möjligheter att få EU-bidrag men är på intet sätt varit orsaken till den uppkomna situationen.
Istället har den gemensamma valutan underlättat handeln vilket ökat konkurrensen vilket är en positiv tillväxtfaktor.

Eurokrisen är en skuldkris som skapats av oansvariga politiker som för att behålla makt och popularitet bekämpat arbetslöshet med anställningar i stat och kommun där något egentligt behov inte förelegat.
Banker och andra finansiärer har ivrigt bidragit till detta genom att låna ut pengar, medvetna om eller kanske i tron att det mäktiga EU alltid skulle ställa upp med säkerheter.

Arbete är en förutsättning för ett samhälles välfärd. Men arbetet måste ge mervärde och vara efterfrågat. Det är enkelt att anställa 25 trädgårdsmästare, helst egna släktingar, utan att ens ha en trädgård. Men efterfrågan på tjänsten är tveksam liksom mervärdet. Tyvärr har vi bara marknadsekonomin att luta oss emot – trots dess alla nackdelar!

Vänsterpartiet har ett helt program för att tygla den finansiella spekulationen. Övertron på att centralisera makt till EU och övertron på att fria marknader är något gott i sig har lett oss in i denna kris påstår Sjöstedt. Där kanske Jonas Sjöstedt har rätt men i övrigt är Vänsterpartiets program förbud, centralstyrning och regler. Det programmet kallas i andra sammanhang planekonomi!

Tycker i dag Carlsson

fredag 12 augusti 2011

När går valutasamarbetet i graven?

Ambitionen att med ekonomiska band knyta samman de europeiska länderna för att på det viset göra alla länderna så beroende av varandra att militära konflikter blir en omöjlighet verkar nu i skenet av många länders underskott ha misslyckats.

Att den politiska prestigen ännu är så stark att alla önskningar om att upplösa valutasamarbetet tystas ner, är förvånande och kan inte fortgå länge till.

Den sannolika utvecklingen är att valutasamarbetet upphör inom några veckor. Detta kan ske antingen genom att Tyskland lämnar EMU och återinför D-marken som nationell valuta. Samtidigt kommer ett stort antal andra länder med balans i sin ekonomi göra samma sak.
Ett mindre sannolikt alternativ är att Grekland utesluts ur EMU. Detta kan sedan följas av utelsutning av flera andra länder (PIIGS).

Vad detta innebär för Sverige, den svenska valutan och svensk export är svårt att säga men sannolikt kommer de länder som utgör vår exportmarknad att bättre kuna behålla sin köpkraft vilket kommer att gynna Sverige.

http://www.nytimes.com/interactive/2010/05/02/weekinreview/02marsh.html

tisdag 2 augusti 2011

Hur skall världsekonomin stimuleras?

Trots att man kommit överens om nedskärningar och höjning av utgiftstaket i USA fortsätter världens börser att falla. Är det slut på återhämtningen eller är vi på väg in i en "double dip" ?

Kan tillväxten fortsätta hur länge som helst? Finns det gränser och vilka är i så fall dom? Skall man inte "gasa" i dåliga tider för att stimulera ekonomin och "spara i ladorna" i goda tider?

Börskurser faller då investerare säljer sina värdepapper för att man inte längre tror på en värdeökning. En värdeökning som åstadkommes genom att investerare köper därför att man tror på företagens tillväxt. Mest psykologi alltså eller ett pyramidspel där det hela tiden att inte stanna kvar med "svarte Petter" vid en nedgång. Visst är det mycket psykologi i en fri marknad. Utan investeringar och konsumtion stannar allt. Men är det då helt fel att strama åt inom den offentliga sektorn som man gör i USA? Skulle man inte istället investera mer för att stimulera marknaden?

I Grekland lät man den offentliga sektorn växa över alla bräddar. Offentliganställda fick mycket fina pensionsförmåner för att inte tala om arbetstider och lönenivåer. Varför stimulerades inte den grekiska ekonomin?

Efter att ha funderat ett tag (och sovit lite dåligt några nätter) hittade jag en faktor som sällan nämns. En investering (stimulans) måste vara efterfrågad och medverka till att produktionen av efterfrågade varor och tjänster ger ett mervärde!

Om inte en efterfrågan finns kommer vi snabbt att befinna oss i sällskap med Grekland. Man anställer 25 trädgårdsmästare utan att ens ha någon trädgård!

En mer konkret fråga som ligger oss närmare, är om man skall investera i en Norrbottniabana? Svaret blir definitivt ja om det föreligger en efterfrågan och att investeringen kan ge ett mervärde av produktionen av efterfrågade varor och tjänster som är så stor att investeringen och underhållet kan betalas. Om inte är vi tillbaka hos de grekiska trädgårdsmästarna igen.

Trots att världens börser reagerar surt tror jag ändå att de nedskärningar som planeras inom den offentliga sektorn i USA är rätt medicin.

Trots dessa underskottssiffror som är omöjliga att förstå omfattningen har Kina bara kontroll över 8% vilket skulle utgöra 1/3 av den amerikanska utlandsskulden - så kanske finns det ännu hopp!

tisdag 19 juli 2011

Och hur skall det gå med den Europeiska Unionen?


Idén med att knyta samman de europeiska länderna så hårt ekonomisk att dessa band skulle omöjliggöra politiska konflikter. Konflikter som i en förlängning skulle kunna leda till krigshandlingar, har möjligen fungerat men priset håller kanske på att bli alldeles för högt.

Varför skulle det inte gå att skapa en politisk union mellan de europeiska länderna när det gått att göra så i USA, före detta Sovjetunionen, före detta Jugoslavien och några andra exempel.

I en jämförelse hade både Sovjetunionen och Jugoslavien mycket starka ledningar. Kontrollen var stenhård och de friheter som medborgarna gavs inskränkte sig huvudsakligen till att tillgången på alkohol inte var reglerad. När dessa kontrollfunktioner upphörde bröts också dessa federationer sönder.

Kontrollfunktionen i USA måste också anses omfattande. Staternas självbestämmande kan uppfattas omfattande men efter det amerikanska inbördeskriget har flera federala (överstatliga) organisationer skapats.

Några förutsättningar för att EU-äventyret skulle kunna fungera finns inte. Trots en gigantiskt och dyrbar administration, som dessutom flyttar fram och tillbaka, har kontrollfunktionen inte visat sig vara tillräcklig.

Några länder (läs PIIGS) har genom olika åtgärder tillskansat sig gigantiska resurser från EU för att bygga upp sin infrastruktur. Dessa stöd har också inneburit att den egna förmågan att skapa arbete som ger mervärde och efterfrågas har förlamats. Något som nu visar sig i arbetslöshet och statsfinansiella underskott.

Enkla lösningar anses ofta "korkade" av de som anser sig besitta en högre kunskap men ofta, mycket ofta har enkla lösningar varit geniala.

Om ett land inte klarar av att uppfylla de gemensamma reglerna för en gemenskap så utesluts detta land ur gemenskapen helt enkelt!

Låt därför Grekland skaffa sig en egen valuta och uteslut landet ur EMU-samarbetet. Grekland kan nu devalvera och hantera sin nationella ekonomi hur som helst.

De lån som tagits upp i Euro kommer naturligtvis att bli dyrare men den inhemska ekonomin kan återhämta sig.

Kanske kommer man också förstå att ju fler som betalar sin del av den gemensamma skattebördan desto lägre blir varje andel!


Det finns ingen annan som betalar - längre!

onsdag 25 maj 2011

Livet är fantastiskt och visst är det evigt

Bild på min nyfödda dotterdotter!

Varje med- och varje motgång i livet gör att vi har anledning att glädjas och känna triumf. Med en medgång stiger självkänslan, energi fylls på och livet känns underbart att leva. Med en motgång är upplevelserna oftast de motsatta.
Men tänk efter, vad hade livet varit om vi aldrig fick töja ut våra erfarenheter mellan med- och motgång. Och vem vill lyssna till en enda ton!

måndag 21 mars 2011

Vet Carl Bildt något som vi andra inte vet?

Den ovanliga tveksamheten som Carl Bildt visade när frågan om ett svenskt deltagande i Libyen blev aktuell var mycket överraskande och mycket olikt vår utrikesministers tidigare agerande.
Misstankarna om att den halva divison JAS (EAW) som ingår i Nordic Battle Group inte alls är så redo och villig att sättas in dök upp. Och i perspektivet av alla "svårigheter" eller den ovilja att ställa upp med ett par helikoptrar i Afghanistan är misstanken inte ogrundad?

Även om jag är mycket tveksam till många internationella insatser blir jag glatt överraskad av att läsa nedanstående artikel. Det blir lite tufft för Dukes kollegor att nu anmäla att "man glömt strykjärnet på hemma och därför inte kan åka";


Bättre än så här blir det inte

Jag är nyss hemkommen från den årligt återkommande största flygoperativa övningen i Sverige. På TTP (Technical Tactical Procedures), som övningen snustorrt heter, så samövar vi bl.a. med finska F-18, norska F-16, svensk ASC 890 och tankerflygplan. Flygföretag med upp till 40 flygplan inom samma område har koordinerats inför varje pass, oftast av svenskar, mellan ländernas olika baser, med och utan skarp ammunition. Scenarierna var liknande de som nu genomförs i Libyen. Vi använde andra länders flygstridsledare och de våra. Förfaringssättet var samma som inom NATO eftersom det är enda interoperabla standarden. Det gick alldeles utmärkt.

Den förväntade insatstypen i Libyen är, hur konstigt det än kan låta, som gjort för Gripen och de stridsflygförband vi satt upp i EAW/NBG. Möjligheten att basera på fredlig mark, och samtidigt kunna verka inom ett avstånd som är väl inom Gripens aktionsradie med lufttankning, är en mycket lämplig första insats - i modern tid - för svenskt stridsflyg.

Sverige och svenskar har en självbild av att vara solidariska och hjälpsamma. Vi ger en stor del av BNP till bistånd, vi tar emot förhållandevis stor andel flyktingar och har minst inkomstklyftor i världen. Att omfördela medel för att göra detta är inte något regeringen riskerar att förlora val på, det är ett ganska riskfritt sätt att vara solidarisk.

Men hur långt sträcker sig politikernas vilja att vara solidarisk? Enligt mig är det mer solidariskt att lösa människors problem direkt på plats, så att de inte behöver fly, än att ta hand om dem som flyktingar senare, oavsett hur bra. Om nu lösningen som står till hands innebär en viss risk i hemmaopinionen så blir det dock genast knivigare. Då hamnar de beslutande i den prekära situationen att de måste välja mellan att vara solidarisk och att potentiellt få byta ”regering” mot ”opposition” på visitkortet nästa fyraårsperiod. Attans, då blir valet genast svårare och solidariteten känns nästan ouppnåelig i vårt trygga I-land.

Försvarsmakten säger att EAW, eller i alla fall resurserna, är redo att åka. Jag som EAW-pilot i 10-dagars beredskap anser att vi är redo att åka och jag har inte hört något avvikande från de övriga. Media har inte tydligt tagit strid emot en insats, vilket indikerar att mediekriget fortfarande går att inte kraschlanda, i alla fall om man räknar bort TV 4.

Bildts förklaring till varför vi inte packar är att ingen har frågat. Oklart vem ingen är eftersom alliansen för närvarande är en samling initiativrika länder snarare än NATO. Dessutom, skulle det vara NATO i förarsätet så får man först frågan OM man vill ha frågan ställd. Så Bildt gör det enkelt för sig när ha säger att vi inte fått en förfrågan. Vill vi hjälpa till med stridsflyg så får vi det, så klart.

När det gäller kostnaden för en insats så är jag tämligen säker på att Saabs vinstskatt vid en, då mycket troligare, försäljning av Gripen överstiger flera insatser. Dessutom är inte Sverige direkt i likviditetskris just nu, tigerekonomi och allt, så denna diskussion behöver vi inte ens befatta oss med.

Allt hänger således på om regeringen vågar riskera att, om allt går åt pepparn och media vänder sig emot, inte få kalla sig regering nästa termin. Visitkortstext ställs således mot mänskligt lidande. Det är aldrig för sent att räta ut krokryggen anno 1939 och våga hjälpa till att sätta P för en ond despot!

Duke

lördag 19 mars 2011

Att veta vad klockan är ........


Att ha en klocka på armen som visar rätt tid är inte bara en tillfredsställelse, det inger en känsla av makt och kontroll. Vid en av mina avlagda examina önskade jag mig som examenspresent en klocka som hade klarat den test som Schweiziska staten utfärdar och kallas COSC. Det var en Omega Constellation Cronometer med en fantastisk precision. Vid några tillfällen fick jag den ruckat hos Stjärnurmakare för att den gick en sekund för långsamt eller för fort per dygn. Ruckningarna gjordes utan kostnad för mig men resultatet blev oftast det motsatta, istället för att gå en sekund fortare eller långsammare gick den efter ruckningen två sekunder långsammare eller fortare.
Min förhoppning att skaffa mig mer makt genom att alltid ha kontroll på tiden blev inte vad jag hoppades på förrän jag en dag för några hundralappar kunde köpa en quartzklocka som visade rätt tid nästan jämt. Efter något år kunde jag känna makten över tiden efter att jag för ett par tusenlappar inköpt en Seiko Sport Quartz som alltid visade rätt tid.

Men hur tråkigt var inte det. I dag finns klockor med fantastiska mekaniska urverk, självuppdragande med hjälp av handens naturliga rörelser, utan batterier, som ibland visar tiden nästan lika rätt som ett quartzur men till ett pris som är tio eller hundra gånger högre.

SvD:
Försvaret har haft problem med flygpersonalens klockor som vid flera tillfällen gått sönder. Det har inneburit att planen inte fått starta innan varje liten del hittats.
Nu har tusen nya klockor a 10 000 kronor styck köpts in. De ska klara snabba tryck- och temperaturförändringar och inte kunna gå sönder i delar. De första har levererats till besättningarna i helikopterförbandet som den 1 april inleder sin insats i Afghanistan.


Visst är det ett sådant armbandsur man skall ha men varför skall överbetalda piloter i Försvarsmakten ha dessa klockor betalda av oss skattebetalare när man inte ens kan använda sin klocka i den miljö man arbetar.

Kul för Sjöö&Sandström men vad faan håller håller FMV på med?

onsdag 16 mars 2011

Varför inte tala om huvudproblemet på vår jord?

Det förskräckliga har hänt. Den största jordbävningen i modern tid har drabbat Japan. Jordbävningen skapade en Tsunami med vågor högre än vad någon tidigare hade kunnat bedöma som möjliga. Tsunamin vällde över de skyddsvallar som skulle klara en 7 meter hög våg. Reservkraftsaggregaten slogs ut av vågen och nödkylssystemen vid några kärnkraftsanläggningar kunde inte aktiveras.

I perspektivet att kanske 10 000 personer omkommit måste problemen med kärnkraftverken ges riktiga proportioner. Ännu har ingen person omkommit på grund av reaktorhaverierna.

Att förutse framtida katastrofer är ett ständigt pågående arbete. Det goda med händelserna i de Japanska kärnkraftverken är att en mängd erfarenheter har vunnits som kommer att kunna höja säkerheten i världens alla kärnkraftverk.

Utan att veta det hade kanske Tage Danielsson rätt; "nu när det har hänt är sannolikheten noll" Inte för att detta har något med sannolikhetsläran att göra, där varje händelse är oberoende, utan för att man nu kunnat lära sig så mycket av händelsen och kunnat vidta åtgärder mot detta.

Det kanske nu är dags att satsa på fler kärnkraftverk istället för att fortsätta med miljöförändrande utsläpp som i en förlängning bidrar till att skapa naturkatastrofer.

Någon har föreslagit att vårt stora gemensamma problem skall lösas genom att vi alla blir veganer.

För visst är det största mijöproblemet jordens överbefolkning!

söndag 20 februari 2011

Den avreglerade elmarknaden - tänkte inte på det!?


Okunskap föder rädsla. Men var det rädsla som gjorde att danskarna "tvingade" oss att stänga av kärnkraftverket i Barsebäck? Ett kärnkraftverk som avsiktligt placerats nära storkonsumenterna i Skåne.

Vad stängningen kostat de svenska skattebetalarna och hur mycket det gynnat de danska vindkraftsföretagen och hur mycket smutsig el som exporterats från Danmark och övriga Europa till Sverige vill ingen vare sig försöka beräkna eller informera om.

Den avreglering som har gjorts av elmarknaden har inte fungerat så som vi konsumenter hade hoppats och trott. Och jag tror inte heller att våra styrande politiker insett konsekvenserna av detta.

En fri marknad utan fri konkurrens fungerar inte. Tyvärr finns det inte möjligheter att transportera elkraft från södra halvklotet till oss på norra halvklotet under vintern då man där under vår kallaste tid och deras varmaste tid borde ha överskott på elkraft. I stället ökar konsumtionen i Norden och norra Europa avsevärt under den kalla årstiden. Något som på en fri marknad driver upp priserna.

Den enda tröst i eländet är att vi betalar till oss själva så länge det största av våra kraftbolag är statens (vår) ägo. Tyvärr är det fler än Vattenfall som gör stora vinster på vårt kyliga klimat.

Är det de finska kärnkraftverken i norr som skall vara vår räddning i framtiden?

torsdag 17 februari 2011

Kommer västvärlden att acceptera ett fritt och rättvist valresultat som ger islamisterna makten?


Demokrati är en besvärlig form att styra ett land med. Churchill uttryckte sig ungefär så här; "demokrati är den sämsta statsformen bortsett från alla andra". Demokrati (från grekiskans folkvälde) innebär att en majoritet ges makt att bestämma över en minoritet.

Demokratibegreppet har efterhand utvidgats till att också omfatta demokratiska värderingar som,
- yttrandefrihet,
- kvinnans rätt, mm, mm.

Att på ett precist sätt beskriva vad demokratiska värderingar innebär känns omöjligt eftersom innehållet tycks variera.

Den stora frågan har många gånger ställts huruvida det är "demokratiskt försvarbart" att bekämpa en på demokratisk vald icke demokratisk regering.

Med stöd av det utvidgade demokratibegreppet var det rätt att bekämpa nazistregeringen som visserligen tagit makten med demokratiska metoder men sedan avskaffat demokratin. Att västvärlden vände ryggen åt palestinierna på Gazaremsan som valde Hamas som införde en regim med tveksamt demokratiskt innehåll skulle således vara rättfärdigt.

Jag hoppas och tror att den unge befolkningen i Egypten har blivit så upplyst genom alla tillgängliga "sociala medier" att man förstår att vårda de demokratiska rättigheterna.

Demokrati betyder folkvälde. Folkvälde innebär inte rättvisa. Demokratiska värderingar kan betyda frihet och rättvisa!

tisdag 15 februari 2011

Socialdemokraternas slutsats, efter ett halvt år valanalys, - det är fel på väljarna!?

Efter många interna diskussioner och "käbbel" blev till sist trycket för stort. Mona Sahlin, som älskade politiken (läs makten) mer än något annat, tvingades lämna partiledarposten.
Nu släppte alla hämningar. I sitt avskedstal avslöjade hon att hon aldrig trott på den politik hon så energiskt fört ut.

I den "haverikommission" som tillsattes gjordes allt för att hitta syndabockar samtidigt som man med ljus och lyckta försökte hitta en ny partiledare.

Inte kunde man gå längre åt höger och bli ett parti som skapade välfärd genom att först försäkra sig om att näringslivet genererade inkomster som kunde beskattas. Där fanns redan ett stort och tre mindre partier som i huvudfrågan var rörande överens.

En sammanfattning av sex månaders valanalys kan göras med nedanstående rader;

Inte var det fel på partiledaren
Inte var det fel på partiledningen
Inte var det fel på politiken
Ändå förlorade vi makten
Kanske är det fel på väljarna?


Och inte var intresset särdeles stort att efterträda Mona Sahlin. De som visade störst intresse visade med det en påtaglig brist på självinsikt och förmåga att kunna ta över ledarskapet.

Allt har blivit så mycket svårare. Huvuddelen av det svenska folket har fått en ekonomisk insikt om att man inte kan göra av med pengar utan att de finns. Det finns ingen annan som betalar. Det känns underligt att idag höra en socialdemokrat numera förklara det självklara att vård, skola och välfärd måste betalas av ett livskraftigt näringsliv som ger arbete utanför den offentliga sektorn.

Tidigare hade trollformeln för att vinna val och behålla makten varit att förbättra villkoren för arbetslösa, höja bidragsnivåerna och utöka den offentliga sektorn för att skapa jobb och när notan till sist blivit överväldigande slå till med devalveringar.

Om socialdemokratin har en ideologi annan än avundsjuka och en definition av att rättvisa är skipad när alla står sist i kön, måste man visa upp och tydliggöra den. Om sedan väljarna inte vill ha "varan" betyder det kanske att ideologin spelat ut sin roll!?

Tyvärr får jag känslan av att ideologin inte längre är viktigast. Numera är makten viktigast.

Och vad händer med en vara som ingen vill ha - den utgår ur sortimentet!

söndag 13 februari 2011

Stabilitet viktigare än demokrati.....

Med stor beundran har jag följt det egyptiska folkets kamp för sina "mänskliga" rättigheter. Och nog anser jag att det egyptiska folket visat den mognad som erfordras för att klara av övergången till demokrati.
Visserligen skiljer sig levnadsvillkoren mellan fattiga och rika på ett sätt som vi inte kan föreställa oss. Familjen som bor i en papplåda under en entré och vars viktigaste ägodel är en gammal svartvit TV har nog förväntningar att de allra rikaste med flera palats, egna jetflygplan, mm skall dela med sig av sina rikedomar.
Demokrati (från grekiskans folkvälde) är ingen garanti för att levnadsvillkoren för Egyptens unga och i stor omfattning arbetslösa befolkning skall få arbete och förbättrade levnadsvillkor.

Att västvärlden (läs USA) i vissa fall menar att de krig man tvingats föra handlar om att införa en demokrati som skall skapa en säkrare värld (Irak, m.fl.) men att man i andra områden menar att stabilitet är viktigare (Egypten, m.fl. länder i Mellersta östern) betyder bara att andra intressen än en säkrare värld.

Denna anomali kan bara förklaras av det Israeliska kravet på säkerhet i området. Och som vi vet är den amerikanska säkerhetspolitiken i Mellersta Östern "bestämd" av Israeliska krav.

Den Israeliska expansionen har trots en amerikansk retorik bara fortsatt och det Israeliska självförtroendet och arrogansen mot grannländerna har aldrig varit större.

Kanske kan de misslyckade försöken att åstadkomma fred i området få en draghjälp av ett folkstyrt Egypten som inte låter sig styras av löften om flera M1 stridsvagnar och amerikanska miljarder.

Och om jag inte minst fel uttalade en tidigare svensk statsminister, som anser sig vara Sveriges främste demokrat, att stabilitet var viktigare än demokrati, vid ett besök i ett stort betydelsefullt land!

måndag 7 februari 2011

Degradering av yrkesofficerare - en lösning!?

I en "sann" jämlikhetssträvan inleddes en politisk kampanj mot den mest auktoritära organisationen av alla, Krigsmakten. Det hela började med hälsningspliktens avskaffande 1968 och fortsatte sedan med underbelfälskårens och underofficerskårens avskaffande. Överfurirer och rustmästare blev fanjunkare och kallades plutonsofficerare. Sergeanter, fanjunkare och förvaltare blev fänrikar, löjtnanter och kaptener och benämndes kompaniofficerare. I samma veva tog förrådet av bruna handskar slut på skrädderiet.
Fänrikarna blev löjtnanter, löjtnanterna blev kaptener efter genomgången truppslagsskola, kaptenerna blev majorer efter genomgången militärhögskola och sju års tjänstgöring. Majorerna blev överstelöjtnanter och överstelöjtnanterna blev förbannade.
Dessa mer eller mindre förbannade befäl benämndes regementsofficerare.
En ny grad, överste av första graden, infördes som förberedelse för en ny generalsgrad, brigadgeneral. Ett förändring som skulle skapa full jämlikhet med Frälsningsarméns system.

Förvirringen och osäkerheten inom organisationen förstärktes några år senare då ett helt nytt befälsssystem kallat NBO (Nya BefälsOrdningen) infördes. Alla befäl från fänrik till general kallades nu yrkesofficerare.

Nu skulle endast personal med gymnasiekompetens kunna anställas. Vidareutbildning och befordran skulle endast göras med
organisationens behov som grund.

Trots att gymnasiereformen genomförts med sänkta kunskapskrav som följd anställdes ändå många unga förväntansfulla aspiranter med en dröm om en snabb och lång militär karriär.

Samtidigt som nedläggningarna gick fram över landet som en stormvind och anställningsstopp infördes under ett år, vidareutbildades yrkesofficerare i stort sett i samma omfattning som tidigare.
Möjligen klarade det militära ledarskapet inte av att i den negativa miljön av nedläggningar, svarta hål, m.m, också av att ge besked om utebliven vidareutbildning.

Resultatet av detta blev att det till de få kvarvarande utbildningsregementena, marinbaserna och flottiljerna tillfördes stora mängder av nyutbildade kaptener och majorer (örlogskaptener) som inte på långt när kunde få de befattningar som utbildningen syftade till.

Trots en enastående påhittighet att skapa en helt ofattbar struktur i den högsta ledningen där försvarsgrensstabernas uppgifter, produktionsledning, överfördes till Högkvarteret som nu, utan skam, kunde motivera en utökning av sin administration. Försvarsgrensstaberna skulle nu utöva taktisk ledning vilket naturligtvis krävde fler befattningar. På alla andra nivåer gjordes stora insatser att hitta på nya administrativa befattningar.

Vårt lilla grannland i väster som alltid tittat, förundrats och gjort om samma misstag som sitt grannland i öster var inte sena att följa efter. Men där avskedade man personal vid nedläggningarna. Ändå törs "guttarna" gå ut med förslaget att degradera sina officerare med syftet att också kunna sänka lönerna!?


Om du ger dig in i politiken
så häng inte upp dig på logiken
Håll dig bara till den rena läran
alla lika, alla, med den äran
Ger du jämlikhet den rätta klangen
kan du nå den högsta rangen