tisdag 25 oktober 2011

Och hur skall det gå med Europas och hela världens ekonomi?

Egentligen gillar jag enkla lösningar och varför inte enkla förklaringar även om de kan vara kraftfullt maskerade.

Häromdagen läste jag Jonas Sjöstedts förklaring på och även lösningen på den finanskris som började redan 2008 och som vi fortfarande upplever konvulsionerna av.

På några rader förklarar Jonas Sjöstedt hur och varför vi hamnat i den ekonomiska kris som vi nu upplever.
Det är främst tre orsaker som enligt Sjöstedt ligger bakom. Dessa är den okontrollerade finansiella spekulationen, den gemensamma valutan, euron samt vissa länders höga skuldsättning.


Men utan investeringar och utan riskkapital stannar hela världsekonomin. Det är helt enligt en socialistisk (varför inte kommunistisk) ideologi att staten skall äga produktionsmedlen och därför inte svårt att förstå Jonas Sjöstedts iver att kontrollera finansmarknaden. Men i dag har vi facit på hur alla dessa kommunistiska experiment blivit totala ekonomiska misslyckanden. Att Kina lyckats så bra beror på att man accepterat marknadsekonomiska principer och lyckats utnyttja den stora öppna frihandelsmarknaden som hela västvärlden utgör.
Att påstå att den gemensamma valutan som innebär att de nationella möjligheterna att devalvera, eller revalvera sin valuta inte längre är möjlig, är en av orsakerna, tyder på stor okunnighet. En nedskrivning av en nationell valuta innebär att utlandsskulder blir högre, importen blir dyrare medan landets export och turistindustri gynnas.

För ett land som Grekland där man utan vidare låtit den offentliga sektorn svälla över alla gränser, där höga löner, goda pensionsvillkor och låga eller inga krav på prestationer varit liktydigt med en statlig anställning hade en egen valuta inte gjort vare sig till eller från.
Den gemensamma valutan har möjligen underlättat utlandslån och möjligheter att få EU-bidrag men är på intet sätt varit orsaken till den uppkomna situationen.
Istället har den gemensamma valutan underlättat handeln vilket ökat konkurrensen vilket är en positiv tillväxtfaktor.

Eurokrisen är en skuldkris som skapats av oansvariga politiker som för att behålla makt och popularitet bekämpat arbetslöshet med anställningar i stat och kommun där något egentligt behov inte förelegat.
Banker och andra finansiärer har ivrigt bidragit till detta genom att låna ut pengar, medvetna om eller kanske i tron att det mäktiga EU alltid skulle ställa upp med säkerheter.

Arbete är en förutsättning för ett samhälles välfärd. Men arbetet måste ge mervärde och vara efterfrågat. Det är enkelt att anställa 25 trädgårdsmästare, helst egna släktingar, utan att ens ha en trädgård. Men efterfrågan på tjänsten är tveksam liksom mervärdet. Tyvärr har vi bara marknadsekonomin att luta oss emot – trots dess alla nackdelar!

Vänsterpartiet har ett helt program för att tygla den finansiella spekulationen. Övertron på att centralisera makt till EU och övertron på att fria marknader är något gott i sig har lett oss in i denna kris påstår Sjöstedt. Där kanske Jonas Sjöstedt har rätt men i övrigt är Vänsterpartiets program förbud, centralstyrning och regler. Det programmet kallas i andra sammanhang planekonomi!

Tycker i dag Carlsson

Inga kommentarer: