måndag 7 februari 2011

Degradering av yrkesofficerare - en lösning!?

I en "sann" jämlikhetssträvan inleddes en politisk kampanj mot den mest auktoritära organisationen av alla, Krigsmakten. Det hela började med hälsningspliktens avskaffande 1968 och fortsatte sedan med underbelfälskårens och underofficerskårens avskaffande. Överfurirer och rustmästare blev fanjunkare och kallades plutonsofficerare. Sergeanter, fanjunkare och förvaltare blev fänrikar, löjtnanter och kaptener och benämndes kompaniofficerare. I samma veva tog förrådet av bruna handskar slut på skrädderiet.
Fänrikarna blev löjtnanter, löjtnanterna blev kaptener efter genomgången truppslagsskola, kaptenerna blev majorer efter genomgången militärhögskola och sju års tjänstgöring. Majorerna blev överstelöjtnanter och överstelöjtnanterna blev förbannade.
Dessa mer eller mindre förbannade befäl benämndes regementsofficerare.
En ny grad, överste av första graden, infördes som förberedelse för en ny generalsgrad, brigadgeneral. Ett förändring som skulle skapa full jämlikhet med Frälsningsarméns system.

Förvirringen och osäkerheten inom organisationen förstärktes några år senare då ett helt nytt befälsssystem kallat NBO (Nya BefälsOrdningen) infördes. Alla befäl från fänrik till general kallades nu yrkesofficerare.

Nu skulle endast personal med gymnasiekompetens kunna anställas. Vidareutbildning och befordran skulle endast göras med
organisationens behov som grund.

Trots att gymnasiereformen genomförts med sänkta kunskapskrav som följd anställdes ändå många unga förväntansfulla aspiranter med en dröm om en snabb och lång militär karriär.

Samtidigt som nedläggningarna gick fram över landet som en stormvind och anställningsstopp infördes under ett år, vidareutbildades yrkesofficerare i stort sett i samma omfattning som tidigare.
Möjligen klarade det militära ledarskapet inte av att i den negativa miljön av nedläggningar, svarta hål, m.m, också av att ge besked om utebliven vidareutbildning.

Resultatet av detta blev att det till de få kvarvarande utbildningsregementena, marinbaserna och flottiljerna tillfördes stora mängder av nyutbildade kaptener och majorer (örlogskaptener) som inte på långt när kunde få de befattningar som utbildningen syftade till.

Trots en enastående påhittighet att skapa en helt ofattbar struktur i den högsta ledningen där försvarsgrensstabernas uppgifter, produktionsledning, överfördes till Högkvarteret som nu, utan skam, kunde motivera en utökning av sin administration. Försvarsgrensstaberna skulle nu utöva taktisk ledning vilket naturligtvis krävde fler befattningar. På alla andra nivåer gjordes stora insatser att hitta på nya administrativa befattningar.

Vårt lilla grannland i väster som alltid tittat, förundrats och gjort om samma misstag som sitt grannland i öster var inte sena att följa efter. Men där avskedade man personal vid nedläggningarna. Ändå törs "guttarna" gå ut med förslaget att degradera sina officerare med syftet att också kunna sänka lönerna!?


Om du ger dig in i politiken
så häng inte upp dig på logiken
Håll dig bara till den rena läran
alla lika, alla, med den äran
Ger du jämlikhet den rätta klangen
kan du nå den högsta rangen

Inga kommentarer: