lördag 5 november 2011

Till intet förpliktigande


Kommentar till Fredrik Lund-Sammelis (S) och Peter Hultqvists artikel i NSD 4 november 2011.


Det är fina ord svepande formuleringar i artikeln om Socialdemokraternas beskrivning ”Framtidens Försvar”.
Positionsframflyttning betyder att man accepterat regeringens ekonomiska nivå vilket är utmärkt.
Att Folkpartiet sedan länge förespråkat ett NATO-medlemskap är ingen nyhet och det finns ingen anledning att beskriva detta som att regeringen talar med dubbla tungor (ljuger).
Socialdemokratin har en historia i detta hänseende där man under många år spelade under täcket med NATO utan svenska folkets vetskap. Minnet är kort!
Kritiken mot personalförsörjningssystemet riktas mot spridningen av en felaktig bild men också mot frånvaron av ett regelverk och uppgörelse med arbetsmarknadens parter. Kritiken är i vissa avseenden berättigad men vill socialdemokratin återinföra värnpliktsutbildningen?
Frågan om svensk försvarsindustri är svår och har kostat skattebetalarna mycket pengar. Under de Socialdemokratiska regeringsåren gjordes gigantiska försvarsbeställningar hos svensk försvarsindustri av prylar med tveksamt värde för Försvarsmakten. Syftet verkade vara mera sysselsättningspolitik än en satsning på försvarsförmåga.
Det är alldeles riktigt att framtida hot är svåra att förutsäga. Därför måste ansenliga resurser läggas på att ständigt värdera förändringar i framtida hot.

Den absolut lägsta nivån en Försvarsmakt kan ha i en omvärldssituation där något militärt hot inte föreligger, är en organisationsvolym där kompetensen på alla nivåer kan bibehållas och även utvecklas. Denna kompetens-organisation utgör också med sin höga beredskap och inneboende höga kompetens en tröskel mot hot som är svåra eller rent av omöjliga att förutse.

Att vi med ett "frivilligt" yrkesförsvar också har större möjligheter att delta i internationella insatser för att bidra till fred och säkerhet i vår omvärld och på det viset demonstrera vår vilja att kunna göra verklighet av solidaritetsförklaringen är en viktig bonus. Det långsiktiga målet att kunna försvara nationen mot väpnat angrepp måste alltid vara huvuduppgiften!

Allmän värnplikt har många fördelar och förtjänster. Den försvarsförmåga som kan utvecklas är dock tveksam och diskutabel. Allmän värnplikt som en demokratisk rättighet och skyldighet, stärker vår demokrati men med allmän värnplikt kan aldrig kompetensen, väpnad strid vidmakthållas och utvecklas. Och var ligger realismen i socialdemokraternas förslag?