söndag 8 januari 2017

Ris och ros till Statsministerns presentation av svensk säkerhetsstrategi!

Den med all tydlighet, snabbt hoprafsade, så kallade nationella säkerhetsstrategin bestod av en lista på åtta punkter som beskrev företeelser som skulle kunna utgöra hot mot Sverige. Endast i några fall beskrevs åtgärder i mycket grova drag!

Man får hoppas att numreringen också innebär någon form av prioritering.
Möjligen skulle listan kunna kallas för nationell hotbildsanalys. En nationell säkerhetsstrategi skall innehålla vilka åtgärder eller motåtgärder nationen förfogar över och vilka medel och åtgärder man avser att använda.
Nu saknades allt detta.  

Den ros som statsministern skall ha är det uttalade önskemålet om dialog och samarbete med Ryssland, och då särskilt med det ryska folket. Hur detta skall gå till utan att det utmynnar i rena förolämpningar återstår att se? 
Att "förbjuda" två kommuner att hyra ut hamnområden till Gazproom i samband med utläggningen av Nordstream II kommenteras endast med att lagstiftningen är felaktig. Kanske inte särskilt förtroendeskapande. 
Tydligen pågår försök att arrangera ”en fika” mellan Wallström och ryske utrikesministern Lavrov. Han lär inte komma just nu men initiativet är bra och välkommet. Kanske kommer vi att få se ett ”omtag” på Nordstreamfrågan?
Och visst finns det ett uns av sunt förnuft i att först förstärka sin militära förmåga innan man bidrager till spänningshöjning genom NATO-medlemsskapsdiskussioner i stället för att göra tvärtom.

Militära hot
Det är osannolikt att ett militärt väpnat angrepp skulle riktas mot Sverige, men;
"Den militära alliansfriheten tjänar oss väl, och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Samtidigt fördjupas våra försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Sverige stärker nu sitt försvar efter många års avveckling, och skapar en modern och sammanhållen totalförsvarsplanering, inklusive ett psykologiskt försvar anpassat efter dagens förhållanden."
Inget är dock viktigare än att Sverige kan bevara sin ........
Återigen är den så upphöjda nationella säkerhetsstrategin ett dokument ihopsaxat ur andra!

Informations- och cybersäkerhet
Inget nytt i detta. NSA som borde vara den expertorganisation i USA med den högsta kompetensen inom detta område är inte lika tvärsäker som FBI och CIA. Och visst kan detta ha förekommit. Den så kallade psyops-verksamheten pågår ständigt. 

Terror och våldsbejakande extremism
Inget nytt i detta heller. Inte en rad om en nationell strategi för att bemöta detta.

Organiserad brottslighet 
Efter en kort beskrivning av förekomsten anges här en åtgärd mot hotet. Åtgärden är större polisiär närvaro och förebyggande åtgärder. 

Hot mot energiförsörjningen
Ett tryggt och robust energisystem ska bygga på en diversifierad energimix, säkra transporter och välfungerande energimarknader.
OK, här skall tydligen var och en föreställa sig hotet men åtgärden är väl fattigt på åtgärder?

Hot mot transporter och infrastruktur
En robust infrastruktur behövs, inte minst vad gäller livsmedelsförsörjning. Vitala delar av transportinfrastrukturen behöver ett bättre skalskydd. OK när, hur och ombesörjes av vilken myndighet nämns inte med ett ord? 

Hälsohot
Ett särskilt svårt hot mot den moderna sjukvården är den ökade resistensen mot antibiotika. I Sverige behövs beredskapsplaner som övas, och resurser för hantering av olika typer av hälsohot som influensapandemier. Visserligen på näst sista plats, men jag trodde att detta var en av landstingen viktigaste uppgifter?

Klimathotet
Sverige ska stärka sin ledande roll i det internationella samarbetet för ett hejda klimatförändringarna. Den förstärks av vår egen nationella politik för minskade fossila utsläpp, och vårt utvecklingsbistånds fokus på att minska de globala utsläppen av växthusgaser. 

Hoppsan, många tårar och förbittrade yttranden kommer säkert denna jumboplacering att åstadkomma hos ett regeringsparti!?

Inga kommentarer: