måndag 12 januari 2015

Utred ett svenskt NATO-medlemskap!

Hur farlig kan en utredning vara? 

För en socialdemokratiskt utrikesminister betyder alltså en utredning i ett ärende att slutsatsen av utredningen är klar och att utredningen i sig bara är ett dimmoln för att på något sätt visa på en demokratisk process. Många gånger fattas beslut på det sättet och förankringen görs genom en utredning som ges vissa direktiv. Praktiskt - kan man tycka!

Tidigare såg vi hur, inte bara ett utredningsförbud, utan också ett tankeförbud infördes, avseende nybyggnad av svensk kärnkraft. Ett förbud som tydligen återinförts (av MP)?

Det värsta som kan inträffa med en grundlig och objektiv utredning är att slutsatsen motsäger den gängse uppfattningen och också strider mot en politisk linje.

Någon anhopning med kommentarer har inte förekommit efter min uppmaning varför jag ser mig tvingad att försöka svara på mina egna frågor.

Den stora fördelen med ett svenskt NATO-medlemskap är att vi kan påverka och till och med lägga in om veto i NATO-beslut.
På kort sikt kommer också ett NATO-medlemsskap att höja angreppströskeln mot Sverige.

Nackdelarna med ett medlemsskap är att Ryssland ges ytterligare argument för hur väst och NATO omringar och med sin närvaro hotar Ryssland. 
Detta kommer på lite längre sikt att skapa en betydligt sämre förutsättning för handel och samarbete mellan östersjöstaterna.

Därför anser jag att vi i stället skall göra de nödvändiga ekonomiska satsningar som erfordras för att själva och/eller i samarbete (allians med Finland) eliminera det militär vakuum som nu råder i Östersjöområdet.

Kan man lita på NATO (USA) och har paragraf 5 i NATO-stadgan urvattnats

Den som har intresse kan studera Gerasimovs skrifter som handlar om hur man uppnår politiska mål med "demokratiska" och i viss mån militära medel. Att med avancerad "propaganda" också kallad informationskrigföring skapa en folkopinion som förstärks med olika medel och tillåts bli ett väpnat uppror skapar en gråzon som omöjliggör ett agerande enligt artikel 5. NATO är ju inte bara en försvarsallians utan också en fredsorganisation som försvarar demokrati och demokratiska värderingar.

Vad innebär det att Tyskland och Frankrike lagt in ett veto 2014

I februari 2003 krävde Turkiet stöd från NATO att medverka till landets försvar i det fall de blev angripna av Irak. Frankrike och Tyskland lade in sina veton mot detta och bedömare talade em djup spricka mellan USA och Europa. Situationen är numera normaliserad och har möjligen minskat USA:s inflytande.

Hur kommer ett provocerat Ryssland att agera

Ryssland kommer att öka sin närvaro i Östersjön som svar på ett svenskt och finskt medlemskap i NATO. Man kommer också att för sin befolkning använda den förändrade situationen att ytterligare motivera ökade försvarsutgifter.

Hur påverkas Finland av ett svenskt NATO-medlemsskap

Finland har tidigare utrett NATO-medlemskap och visat stort intresse för ett sådant. Men ett finskt medlemsskap utan en svensk anslutning har omöjliggjort fortsatta diskussioner. I dag är möjligen situationen annorlunda då sanktionerna mot Ryssland har drabbat finsk ekonomi hårt. Finland har nu möjligheten att som enda nordiskt land stå utanför NATO och kan med det "belönas" med fortsatt handel med Ryssland.

Vilka andra åtaganden innebär ett NATO-medlemskap

Troligen kommer detta inte att göra någon skillnad. Sverige kommer att få ett medbestämmande och kan också lägga in sitt veto mot tveksamma operationer. Det svenska partnerskapet har i praktiken inneburit ett "moraliskt" tvång eller skyldighet att ställa upp för NATO.

Vad kostar ett NATO-medlemsskap i pengar

Med ett tillskott på 4 miljarder årligen kommer den svenska försvarsbudgeten knappt upp till 1,3% av BNP. NATO kräver 2% av sina medlemmar men idag är det få som uppfyller detta.

Hur kommer ett svenskt NATO-medlemsskap att påverka svensk försvarsindustri

Försvarsindustrin är idag mycket internationaliserad. USA har en fördel gentemot NATO-medlemmar men detta gäller huvudsakligen högteknologiska system som är mycket kostsamma. Svensk försvarsindustri får sannolikt fördelar med ett svenskt medlemskap men i stort kommer inte detta att påverka nämnvärt.


Inga kommentarer: